Фінансовий аналіз (визначення, керівництво) | Топ 15 технік

Визначення фінансового аналізу

Фінансовий аналіз відноситься до аналізу фінансових проектів / діяльності або фінансової звітності компанії, що включає баланс, звіт про прибутки та збитки та примітки до рахунків або фінансових коефіцієнтів для оцінки результатів, результатів діяльності компанії та її тенденцій, що буде корисним для прийняття важливих рішень як інвестиційні та планувальні проекти та фінансова діяльність. Після оцінки результатів діяльності компанії за допомогою фінансових даних висновки передаються вищому керівництву компанії з рекомендаціями щодо того, як вона може покращитися в майбутньому.

15 найкращих методів фінансового аналізу, перелічених нижче -

 • # 1 - Вертикальний аналіз
 • # 2 - Горизонтальний аналіз
 • # 3 - Аналіз тенденцій
 • # 4 - Аналіз ліквідності
 • №5 - Аналіз коефіцієнта обороту
 • №6 - Аналіз прибутковості
 • №7 - Аналіз бізнес-ризиків
 • №8 - Аналіз фінансового ризику
 • # 9 - Коефіцієнти стабільності
 • # 10 - Аналіз охоплення
 • # 11 - Аналіз контролю
 • # 12 - Аналіз оцінки
 • # 13 - Аналіз дисперсії
 • # 14 - Аналіз сценарію та чутливості
 • # 15 - Аналіз норми прибутку

Давайте обговоримо кожен із них детально -

15 найкращих методів фінансового аналізу

Є багато способів провести фінансовий аналіз; найпопулярніші типи та інструменти перелічені нижче -

# 1 - Вертикальний аналіз

Вертикальний аналіз - це методика визначення того, як компанія застосувала свої ресурси і в якій пропорції її ресурси розподіляються між звітами про прибутки та збитки та балансом. Активи, зобов'язання та власний капітал представлені у відсотках від загальної суми активів. У випадку Звіту про доходи кожен елемент доходу та витрат визначається як відсоток від загального обсягу продажів.

Щоб дізнатись більше про вертикальний фінансовий аналіз, ви можете звернутися до таких статей -

 • Вертикальний аналіз звіту про прибутки та збитки
 • Формула вертикального аналізу
 • Звіт про доходи загального розміру
 • Баланс загальних розмірів

# 2 - Горизонтальний аналіз

У горизонтальному аналізі фінансова звітність компанії складається для перегляду протягом декількох років, і це також називається довгостроковим аналізом. Це корисно для довгострокового планування, і воно порівнює цифри двох і більше років. Тут ми виявляємо темпи зростання поточного року порівняно з попереднім роком для виявлення можливостей та проблем.

# 3 - Аналіз тенденцій

Аналіз тенденцій включає збір інформації з різних періодів часу та побудову зібраної інформації на горизонтальній лінії, щоб знайти діючі закономірності на основі даної інформації.

# 4 - Аналіз ліквідності

Аналіз ліквідності визначає здатність компанії виконувати свої короткострокові фінансові зобов'язання та те, як вона планує підтримувати свою здатність до короткострокового погашення боргу. Коефіцієнти, що використовуються для фінансового аналізу ліквідності, такі

 • Поточна оцінка
 • Швидке співвідношення
 • Співвідношення готівки

№5 - Аналіз коефіцієнта обороту

Коефіцієнт товарообігу в першу чергу визначає, наскільки ефективно використовуються ресурси компанії. Наступні коефіцієнти використовуються для аналізу обороту -

 • Оборот дебіторської заборгованості
 • Коефіцієнт оборотності запасів
 • Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу
 • Коефіцієнт обороту активів
 • Коефіцієнт обороту власного капіталу
 • Кількість виплачених днів DPO

№6 - Аналіз прибутковості

Фінансовий аналіз прибутковості допомагає нам зрозуміти, як компанія отримує прибуток від своєї господарської діяльності. Наступні інструменти використовуються для аналізу того самого -

 • Рівень прибутку
 • Норма операційного прибутку
 • Маржа прибутку 
 • Маржа EBIDTA
 • Заробіток до оподаткування

№7 - Аналіз бізнес-ризиків

Аналіз бізнес-ризиків вимірює, як інвестиції в основні засоби впливають на чутливість прибутку компанії та боргу на балансі. Найкращі способи аналізу бізнес-ризиків такі:

 • Операційний важель
 • Ступінь операційного важеля
 • Фінансовий важіль
 • Ступінь фінансового важеля

№8 - Аналіз фінансового ризику

Тут ми вимірюємо, наскільки привабливою є компанія та як вона розміщується щодо її здатності погашати борг. Інструменти, що використовуються для фінансового аналізу важелів -

 • Співвідношення заборгованості та власного капіталу
 • Співвідношення DSCR

# 9 - Коефіцієнти стабільності

Коефіцієнт стабільності використовується з баченням довгострокової перспективи. Він використовує, щоб перевірити, чи стабільна компанія в довгостроковій перспективі чи ні.

# 10 - Аналіз охоплення

Цей тип фінансового аналізу покриття використовується для розрахунку дивідендів, які потрібно виплатити інвесторам або відсотки, які потрібно виплатити позикодавцю.

 • Формула коефіцієнта покриття
 • Коефіцієнт процентного покриття

# 11 - Аналіз контролю

Контрольний коефіцієнт із самої назви, зрозуміло, що його використовують для управління речами керівництво. Цей тип аналізу коефіцієнтів допомагає керівництву перевірити сприятливі чи несприятливі результати.

Тут використовуються в основному три типи коефіцієнтів - коефіцієнт потужності, коефіцієнт активності та коефіцієнт ефективності

 • Формула коефіцієнта потужності = фактично відпрацьована година / запланована година * 100
 • Формула коефіцієнта активності = стандартні години для фактичного виробництва / передбачена стандартна година * 100
 • Формула коефіцієнта корисної дії = Стандартні години для фактичного виробництва / фактично відпрацьованої години * 100

# 12 - Аналіз оцінки

Аналіз оцінки допомагає нам визначити справедливу вартість бізнесу, інвестицій або компанії. Оцінюючи бізнес, вибір правильної методології оцінки є дуже важливим. Ви можете використовувати один із наступних інструментів оцінки фінансового аналізу -

 • DDM
 • Формула дисконтованого грошового потоку
 • Торгуючи кратними
 • Оцінка кратних транзакцій
 • Сума оцінки деталей

# 13 - Аналіз дисперсії

Варіантний аналіз у бюджетуванні - це дослідження відхилення фактичного результату від прогнозованої поведінки у фінансах. По суті, це стосується того, як вказує різниця між фактичною та запланованою поведінкою та як це впливає на результати діяльності.

# 14 - Аналіз сценарію та чутливості

Аналіз сценарію враховує всі сценарії, а потім аналізує їх, щоб з’ясувати найкращий та найгірший сценарії. Для аналізу чутливості можна використовувати наступне -

 • Аналіз чутливості в Excel
 • Таблиця даних в Excel
 • Таблиця даних із двома змінними в Excel
 • Одна таблиця змінних даних у Excel

# 15 - Аналіз норми прибутку

Внутрішня норма прибутковості - це показник, який застосовується при бюджетуванні капіталу, який використовується для вимірювання ступеня прибутковості потенційних інвестицій. Він також відомий як ERR або економічна норма прибутку. IRR визначається як ставка дисконтування, яка встановлює NPV проекту на нуль, є IRR проекту. Для аналізу норми прибутку можна використовувати наступні інструменти -

 • Додатковий ВСД
 • XIRR в Excel
 • MIRR в Excel
 • NPV в Excel
 • Період окупності та Пільговий період окупності

Переваги

 • За допомогою фінансового аналізу керівництво методами може перевірити стан здоров'я та стабільність компанії.
 • Це дає інвесторам уявлення про рішення, інвестувати фонд чи ні у певну компанію, і відповідає на питання, наприклад, чи інвестувати? Скільки інвестувати? А який час вкладати?
 • Це спрощує фінансову звітність, яка допомагає порівнювати компанії різного розміру між собою.
 • За допомогою фінансового аналізу компанія може передбачити майбутнє компанії, може прогнозувати майбутні ринкові тенденції та здатна здійснювати планування на майбутнє.

Недоліки

 • Одним із недоліків фінансового аналізу є те, що він використовує факти та цифри, що відповідають поточним ринковим умовам, які можуть коливатися.
 • Помилкові дані у заяві дадуть вам помилковий аналіз, і даними можуть маніпулювати компанії, і вони можуть бути неточними.
 • Порівняння між різними компаніями неможливе, якщо вони застосовують інші облікові політики.
 • Якщо будь-яка компанія працює у швидко мінливому та висококонкурентному середовищі, її минулі результати, відображені у фінансовій звітності, можуть бути, а можуть і не бути показниками майбутніх результатів.

Обмеження фінансового аналізу

 • Коли компанії проводять фінансовий аналіз, більшу частину часу вони не розглядають зміни цін, і через це вони не в змозі продемонструвати вплив інфляції.
 • Він розглядає лише грошові аспекти фінансової звітності компаній та не враховує немонетарні аспекти фінансової звітності.
 • Він базується на минулих даних у фінансовій звітності, а майбутні результати не можуть бути як минулі.
 • Багато нематеріальних активів не враховуються у звіті, оскільки нематеріальні активи не враховуються під час проведення фінансового аналізу.
 • Він обмежений певним періодом часу і не завжди порівнянний з різними звітами компанії через різну облікову політику.
 • Іноді фінансовий аналіз є впливом особистого судження, і це не обов'язково означає, що сильний аналіз фінансової звітності компаній має сильне фінансове майбутнє.

Висновок

Це систематичний процес аналізу або вивчення фінансової інформації компанії для прийняття бізнес-рішення. Люди в компанії вивчають, наскільки стабільним, платоспроможним та вигідним є бізнес чи будь-який проект компанії, і ці оцінки проводяться шляхом вивчення звіту про прибутки та збитки, балансу та звіту про рух грошових коштів компанії.

Аналіз та перевірка фінансової звітності є важливими інструментами оцінки стану здоров'я компанії, і вона надає інформацію керівництву компанії. Потім він використовується ними для подальшого планування та прийняття рішень. Це допомагає компанії залучати капітал як у країні, так і за кордоном. За допомогою різних методів фінансового аналізу, згаданих вище, компанія може передбачити майбутнє компанії або окремі проекти, і це допомагає керівництву компанії приймати рішення, вивчаючи рекомендації, викладені у звіті. Це допомагає інвесторам вкладати кошти в компанію чи ні, оцінюючи фінансові звіти компанії.